Geschiedenis

Hoe het begon

In 1979 werd in Amersfoort vanuit de kerken de Amersfoortse Vluchtelingen Werkgroep opgericht. Deze werkgroep bestond uit vrijwilligers. Zij plaatsten vluchtelingen in gastgezinnen en zorgden voor begeleiding. Elke vluchteling had een eigen begeleider, welke 24 uur per dag klaarstond.

Van werkgroep naar stichting

Door de toename van het aantal vluchtelingen was er geld nodig om de begeleiding te kunnen blijven bieden. In 1985 werd er subsidie aangevraagd bij de gemeente Amersfoort en om deze subsidie te kunnen ontvangen, werd de werkgroep omgezet in de Stichting Vluchtelingenwerk Amersfoort e.o. (SVA). In 1988 werd de eerste betaalde medewerker aangenomen.

Doelgroep nieuwkomers kwam erbij

Omdat steeds duidelijker werd dat hulp bij inburgering nodig was, werd in 1990 het Project Begeleiding Statusvluchtelingen Amersfoort (ProBesta) ontwikkeld. Dit 3-jarige project was gericht op taal, scholing en werk en werd gesubsidieerd door de gemeente Amersfoort. De begeleiders onderhielden een intensief contact met de vluchtelingen, wat het project succesvol maakte. Daarom besloot de gemeente Amersfoort in 1993 tot een landelijke primeur en bracht de doelgroep nieuwkomers ook onder bij de SVA. De naam werd veranderd in Stichting Nieuwkomers- en Vluchtelingenwerk Amersfoort e.o. (NVA). De begeleiding was intensief en kon jaren duren, afhankelijk van wat de cliënt nodig had voor zijn of haar inburgering. Het vinden van betaald werk kwam steeds meer onder de aandacht; economische zelfstandigheid bleek de beste basis voor inburgering te vormen. NVA had als missie: het bevorderen van de integratie en het verkleinen van de achterstandsituaties.

Wet Inburgering Nieuwkomers trad in werking

In 1998 trad de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) in werking. Inburgering werd daarmee een wettelijk bepaald traject met een maximale termijn. De gemeenten Amersfoort, Bunschoten en Woudenberg besteedden de uitvoering uit aan NVA. Tijdens deze trajecten zorgde NVA voor het inburgeringsonderzoek en de traject- en maatschappelijke begeleiding. NVA kreeg in 2004 een nieuwe naam: Stichting NVA Centrum voor Duurzame Inburgering. De afkorting verviel en de letters NVA werden een naam op zich.

WIN werd vervangen door de Wet Inburgering

In 2007 werd de Wet Inburgering (WI) ingevoerd. Inburgering werd strenger; niet alleen was er een maximale termijn, maar de inburgeraars moesten nu ook een minimum taalniveau halen, zelfs als je al een certificaat had van de WIN. Oudkomers (immigranten die vóór 2007 in Nederland waren) werden opnieuw opgeroepen en een aanbod gedaan. De cliënten kregen gesubsidieerde taallessen en begeleiding bij het inburgeren. In 2010 kwamen daar de cliënten uit de gemeente Leusden bij.

Veranderde Wet Inburgering

In 2013 is de Wet Inburgering veranderd. De uitvoering en handhaving worden niet langer gedaan door de gemeenten, maar zijn overgenomen door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Taallessen worden niet meer gesubsidieerd, maar moeten de inburgeraars zelf betalen, al dan niet met een lening van DUO. Cliënten zijn klanten geworden. NVA heeft taalscholen geopend in Amersfoort, Zeist en Doorn. De statushouders uit Amersfoort en Leusden krijgen nog steeds maatschappelijke en trajectbegeleiding bij hun huisvesting en inburgering. Door de komst van het Vrouw en Kind Centrum is er een doelgroep bij gekomen: vrouwen met een afstand tot de maatschappij. Door de veranderde wetgeving en het veranderde dienstaanbod verandert de naam in 2016 in: Stichting NVA centrum voor integratie en participatie.

Nieuwe locatie en naam

In december 2019 heeft NVA het historische pand aan de Bloemendalse Binnenpoort 7 verlaten en haar intrek gedaan aan de Stadsring 167. In januari 2020 is ook de taalschool in Amersfoort naar deze locatie verhuisd. Het Vrouw en Kind Centrum is op de locatie Bloemendalse Binnenpoort 5 gebleven. Vanaf januari 2020 heeft de stichting een nieuwe naam, te weten Stichting Integratiewerk. Per 1 augustus 2022 is de Stichting Integratiewerk weer verhuisd naar een nieuwe pand. De hele stichting zit nu gezamenlijk in één pand op het industrieterrein De Hoef aan de Hardware weg 5, Amersfoort. 

Wet Inburgering 2021

De taalscholen in Zeist en Doorn zijn gesloten. In december 2021 is het Vrouw en Kind Centrum verhuisd naar het gebouw aan de Stadsring 167. 

Ook is in december 2021 de Stichting Integratiewerk een publiekrechtelijke organisatie geworden. Het bestuur is een Raad van Toezicht geworden, waarvan drie leden zijn benoemd door de gemeente Amersfoort. De directeur is nu directeur bestuurder. Het veranderen van het stichtingsmodel is nodig voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2021; vanaf 1 januari 2022 zijn de gemeenten hier verantwoordelijk voor. Integratiewerk is een hernieuwde, horizontale samenwerking aangegaan met de gemeenten Amersfoort, Leusden en Nijkerk.

Alle inburgeraars krijgen een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) . Integratiewerk helpt hen bij hun inburgering en stelt het plan op. De nieuwe wet Inburgering gaat uit van een hoger te bereiken taalniveau (B1 in plaats van A2). Er is een speciale route voor inburgeraars voor wie dit niet haalbaar is, waarbij het doel is om zelfredzaam te worden. In het PIP wordt niet alleen het taalniveau opgenomen. Doelen zijn ook ‘ik doe mee’(het liefst met betaald werk),’ ik voel me goed’ en ‘ik voel me thuis’. Voor de statushouders uit Amersfoort en Leusden blijft Integratiewerk ook de huisvesting en maatschappelijke begeleiding verzorgen.