Herenigingsfonds

Het doel van het Herenigingsfonds is om door middel van een financiële bijdrage gezinshereniging voor asielmigranten, in het werkgebied waar Integratiewerk begeleiding biedt, mogelijk te maken.

Aanvraag indienen

Begeleiders van statushouders kunnen door middel van het invullen van een formulier (op te vragen bij de directeur) een aanvraag indienen bij de directeur van Integratiewerk: Annerieke van der Vegt avandervegt integratiewerk.nl.

Beoordeling aanvraag

De aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie van Advies. De Commissie van Advies bestaat uit drie leden, waarvan minimaal één lid afkomstig is uit de Raad van Kerken Amersfoort.

Na goedkeuring van de aanvraag wordt de begeleider van de statushouder geïnformeerd.

Herenigingsfonds

Het vermogen van het Herenigingsfonds wordt gevormd door het ingebrachte kapitaal en donaties.

Donaties voor het Herenigingsfonds kunnen worden overgemaakt naar NL12RABO0385256388 t.n.v. Stichting Integratiewerk o.v.v. Bijdrage Herenigingsfonds